РЕМОНТ НА ЗАЛА КОНГРЕСНА

РЕМОНТ НА ЗАЛА КОНГРЕСНА

ИНФОРМАЦИЯ
 
Относно: Извършена реконструкция на зала „Конгресна“ в Дворец на културата и спорта, гр.Варна
За да бъдем домакини на престижни международни мероприятия от най- високо ниво е необходимо зала „Конгресна” да отговаря на актуалните към момента изисквания на международните федерации по волейбол и хандбал, както и да бъдат подобрени възможностите й за многофункционално използване. Изискванията са по отношение на технология на функционирането – капацитет на залата, игрално поле, достъпна среда за хора в неравностойно положение, както и по отношение на техническите инсталации – пожаробезопасност и пожароизвестяване, отопление, вентилация и климатизация, видеонаблюдение, акустика и други.
С решение №0111/11.01.2012г. е открита процедура с идентификационен №00081-2012-0001 в АОП с предмет  „Поддържане, текущ ремонт, строителство,благоустрояване, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни обекти/сгради, спортни площадки, площадки за игра и зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища за нуждите на Община Варна по обособени позиции“.
По обособена позиция №2: „Поддържане, текущ ремонт, строителство,благоустрояване, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни обекти/сгради, спортни площадки, площадки за игра и зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища за нуждите на Община Варна на територията
на район „Приморски” в гр. Варна“ е сключен договор Д-13000086ВН/24.01.2013г. с „Хидрострой“АД.
С възлагателно писмо №Д13000086ВН_303ВН/07.11.2014г. по договор Д-13000086ВН/24.01.2013г. е възложено изпълнението на проект „Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта – Варна /зала „Конгресна“/“ на стойност 9 863 820,59 лв. с ДДС. Постигнато е предоговаряне на цената и с уведомително писмо №Д13000086ВН_305ВН/26.11.2014г. стойността по възлагането е намелена на 9 796 379,47 лв. с ДДС. Крайната изплатена сума след отчитането на строително-монтажните работи е 9 759 953,40 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено от държавния бюджет с ПМС №438/22.12.2014.
Извършени са следните видове дейности:
  • Демонтажни, разрушителни и подготвителни работи;
Архитектура, интериор и обзавеждане – Ремонтирани са игралното поле и трибуните, както и инсталациите и материалите свързани с пожаробезопасност и пожароизвестяване. Увеличен е капацитета на зала “Конгресна” от 2500 зрителски места до 5004 места, включително и 25 места за инвалиди. Изпълнени са нови конфигурации: „игрално поле”, „трибуна” с оглед привеждане на залата в съответствие с изискванията на Международните федерации по волейбол и хандбал, както и подобряване на възможностите за многофункционалното й използване. Съгласно изискванията на Наредба № Із-1971за СТПНОБП относно пожаробезопасност и предписанията ГД”ПБЗН”-МВР-София, които получихме, изцяло е отделен кулоара от обема на залата с нови пожароустойчиви стени, както и  пожарозащита на всички конструктивни стоманени елементи, заменени са съществуващите горими материали с трудногорими такива (клас по реакция на огън не по-нисък от C, d0, s1), което наложи цялостното преизграждане на съществуващите дървени стени и  врати, формиращи изцяло интериора на залата. С предписанията на ГД”ПБЗН”-МВР-София  и зипълнените ремонтни дейности значително се подобри безопасността на посетителите в сградата. След реконструкцията за провеждането на концерти е подобрена акустиката на залата. Направен е подробен акустичен анализ за запазване на качествената акустика, с което е известна сградата. Постигнато е максимално запазване на архитектурния облик и обемната пластика в интериора на зала „Конгресна“
  • Мобилни трибуни и седалки – подменени са всички съществуващи седалки и са доставени нови съгласно увеличения капацитет на зала „Конгресна“
  • Врати и димни люкове – подменини са интериорните врати с пожароустойчиви врати и са монтирани димни люкове, съгласно изискванията на Наредба № Із-1971за СТПНОБП.
  • Конструкция – Доставка и монтаж на блок „B“ Главна носеща конструкция за нови зрителски трибуни между рамки 14, 15, 16, 17 на кота +9.20 включително метална конструкция, крепежи, стоманобетонна конструкция; Доставка и монтаж на блок „E“ Главна носеща конструкция за трибуни между рамки 7,8,9,10,11,12 на кота +6.88 включително метална конструкция, крепежи, водоустойчив шпертплат; Доставка и монтаж на блок „F“ Главна носеща конструкция за трибуни между рамки 19, 20, 21, 22, 23, 24 на кота +6.88 включително метална конструкция, крепежи, водоустойчив шпертплат; Доставка и монтаж на блок „C“ и Блок „D“ трибуни от кота +0.00 включително кофраж, армировка, полагане на бетон;
  • Реконстукция на въртяща сцена - Изпълнение на реконструкция на сцена включително доставка и монтаж на материали, стоманена конструкция, парапети
  • Електроинсталации – подменени са електроразпределителни табла и вътрешни електроинсталации, осигуряващи захранване на сградата поради завишените мощности в следствие на разширението на капацитета. Извършена е профилактика на трафопост и главно разпределително табло. Съществуващите съоръжения бяха морално остарели и е невъзможно да се реконструират, като са създавали редица проблеми при експлоатацията им. Добавена е нова пожароизвестителна инсталация;
  • Водопроводни и канализационни инсталации – подменена е ВиК инсталацията в сградата, реконструирана е и част от площадковата канализационна мрежа за дъждовни води поради недостатъчен капацитет. Изпълнена е допълнителна инсталацията за пожарогасене на база изискванията на Наредба № Із-1971за СТПНОБП;
  • Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации – подменени са съществуващите климатични агрегати с нови, които осигуряват по-голям КПД. Подменени са тръбните и въздуховодните трасета на климатичната система, чрез което системите са приведени в съответствие с изискванията на ЕС. Изградени са системи за вентилация и отопление, които са липсвали в съществуващите съблекални;
Във връзка с предотвратяване на предаварийни състояния на сградните елементи съгласно възникналите непредвидени и извънредни обстоятелства в съществуващото състояние на зала „Конгресна”, установени след разкриване на скритите работи и актуализирания технически паспорт № 1792-1506/10135.2560.425/ 28.05.2015г. и във връзка със спазването на изискванията към строежите съгласно чл.169 от Закон за устройство на територията се наложи последващо изпълнение на строително-монтажни работи, без които беше невъзможно  въвеждането в експлоатация на зала „Конгресна”  Необходими са мероприятия за привеждане на строежа в съответствие с изискванията на чл.169 от Закон за устройство на територията относно конструкцията, покрива и тавана на сградата, както и вертикалната планировка от северната страна на сградата.
С възлагателно писмо №Д13000086ВН_501ВН/13.11.2015г. по договор Д-13000086ВН/24.01.2013г. е възложено изпълнението на „Реконструкция и основен ремонт на Дворец на културата и спорта – Варна /зала „Конгресна“/ – Допълнителни работи“  на стойност 2 559 490,45 лв. с ДДС. Крайната изплатена сума след отчитането на строително-монтажните работи е 2 437 439,34 лв. с ДДС Финансирането за допълнителни работи е осигурено от държавния бюджет съгласно ПМС №203/31.07.2015.
Съгласно предписанията в актуализирания технически паспорт № 1792-1506/10135.2560.425/ 28.05.2015г. са извършени следните видове дейности:
- Корекция на  недоливки по конструктивните елементи.
- Отделяне чрез подпиране без реконструкция на конструкциите на зала „Конгресна“ от зали „Младост“
- Укрепване зона фундаменти, откоси и плоча на кота +-0.00
- Усилване на греда 6, 7, 8, 9 ляво и дясно-  с метален У профил, армировка и бетон,Изграждане на допълнителни колони под греди 6, 7, 8, 9 ляво и дясно; Укрепване на колони – бетонни армирани кожуси К 10 Л; К8 Л, Д, К9, К между Р19 и Р20; Аварийно укрепване на трибунни греди 10 и 11
Цялостно обследване на покрива и покривната конструкция:
- Обследване на носещи въжета на покривната конструкция включващ визуален оглед,  радиографичен контрол, доклад за състоянието.
- Почистване на покрив от отпадъци
- Авариен ремонт на покривна хидроизолация
- Подмяна на  метален окачен таван
- Подмяна на канцерогенния изолационен материал на стария окачен таван с  каменна вата, Knauf KRL каширана с черен воал от едната страна и  алуминиеов фолио от другата.
- Подмяна на озвучителната система на залата
- Подмяна на осветлението в залата
За първия етап на обекта има издадено разрешение за ползване №СТ-05-598/05.05.2015г. от ДНСК. За втория етап на обекта има подписан Акт-Образец №15 и предстои издаване на разрешение за ползване.
След извършената реконструкция Дворец на културата и спорта – гр. Варна ще се утвърди като притегателен център за провеждане на културни и спортни прояви от национален и международен характер,  а това от своя страна ще окаже положително въздействие на културно-обществения живот в региона и държавата.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ РАЗЧЕТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Напишете Коментар