ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Решение №4/12.04.2019г. на СД на ДКС ЕАД и Заповед на Изп.директор №9/12.04.2019г.
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД открива конкурс с предмет:
 
„Отдаване под наем на 2 (два) броя обекти на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД за срок от три години срещу заплащане на наем и извършване на инвестиции“, както следва:
 
1.1. Сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.две), със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м. етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на построяване – 1956г.; с местонахождение: гр.Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.2., сътсояща се от бюфет – 30 (тридесет) кв.м., предверие – 8 (осем) кв.м. и тоалетни – 26 (двадесет и шест) кв.м.
 
1.2. Сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.три), със застроена площ от 102 (сто и два) кв.м. етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на построяване – 1956г.; с местонахождение: гр.Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3., състояща се от бюфет – 30 (тридесет) кв.м., предверие – 8 (осем) кв.м. и тоалетни – 26 (двадесет и шест) кв.м., предверие – 8 (осем) кв.м. и кухня – 30 (тридесет) кв.м.
 
Срок и място за представяне на офертите – до 16:00ч. на 30.04.2019г. на адрес: гр.Варна, бул. „Княз Борис I“ №115, „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, вх.3, Технически секретар.
 
Дата и място на отваряне на офертите: 02.05.2019г. в 10:00ч. – фоайе „Стенопис“ в „Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
 
Документите за участие се получават всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. в кабинета на Техническия секретар, срещу заплатена такса в размер на 120 (сто и двадесет) лева.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА  ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД

 

ПРОЦЕДУРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

 ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

 РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ

 

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД – ВАРНА

 

 

 

Във връзка с  открита процедура за избор на изпълнител на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ИА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД“

ДКС ЕАД

 

 

 

На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците и всички заинтересовани лица , че 26.06.2015 г. от 16.30 часа в зала Стенопис Изп.Директор , ще се осъществи публично отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците – Плик № 3