ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЯВЛЕНИЕ
ПРОЦЕДУРА
ЗА ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД – ГР. ВАРНА“

 

Документация към АОП 04661-2019-0001
Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка
Документация
ПРОТОКОЛ  №1
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОТОКОЛ №2
ПРОТОКОЛ №3
Доклад за работата на комисията
Решение за определяне на изпълнител
* * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА  ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД

 

ПРОЦЕДУРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

 ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

 РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ

 

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД – ВАРНА

 

 

 

Във връзка с  открита процедура за избор на изпълнител на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ИА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД“

ДКС ЕАД

 

 

 

На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците и всички заинтересовани лица , че 26.06.2015 г. от 16.30 часа в зала Стенопис Изп.Директор , ще се осъществи публично отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците – Плик № 3