ОБЩИ ПРАВА

I. Общи разпоредби 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Дворец на културата и спорта ЕАД – www.palaceofvarna.com Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Дворец на културата и спорта ЕАД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Дворец на културата и спорта ЕАД. Чрез достъпа до  интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на Дворец на културата и спорта ЕАД.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите в сайта www.palaceofvarna.com.

„УСЛУГА“ на сайта включва:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

 

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Дворец на културата и спорта ЕАД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за запитвания. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Дворец на културата и спорта ЕАД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дворец на културата и спорта ЕАД на следния адрес или email за контакти:office(at)palaceofvarna.com.

V. Органичаване на отговорността

Дворец на културата и спорта ЕАД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Дворец на културата и спорта ЕАД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дворец на културата и спорта ЕАД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Дворец на културата и спорта ЕАД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Дворец на културата и спорта ЕАД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Дворец на културата и спорта ЕАД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Дворец на културата и спорта ЕАД  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

– Запитвания през сайта.

VII. Промени

Дворец на културата и спорта ЕАД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.