Политика

Лични данни

В съответствие с Регламент 2016/679 за защита на личните данни и със Закона за защита на личните данни „Дворец на културата спорта” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, район …………………………. , ЕИК: …………………….., представлявано от …………………………………… – изпълнителен директор, наричано за краткост ДКС се явява Администратор на лични данни.

ДКС като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица. Тази информация може да се отнася до служители, клиенти, доставчици, контрагенти и други физически лица, с които Администраторът има връзка или, иска да установи бизнес контакт. Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие със правните изисквания.

I. Правно основание

Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят, („Българското законодателство“), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR“).

Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. ДКС, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изискванията, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични
данни обект на незакономерно разкриване.

Нюзлетър

Бюлетин

Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна
Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна
Политика за личните данни - Дворец на културата и спорта - Варна
Обади се