Свободни Позиции

Електротехник

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Отговаря за непрекъснатото, безаварийно и безопасно действие на електротехническите машини и съоръжения на обекта и за изпълнение правилата за техническа експлоатация и техническа безопасност.
 • Извършва планово предупредителни ремонти на съоръженията в трафопоста, ел.таблата и кабелната мрежа на НН.
 • Осигурява правилното ел.захранване на ел.машини и съоръжения в обекта.
 • Осъщетвява включването на ел.мощностите .
 • Контролира ефективното използване на ел.енергията на цялата територия на комплекса.
 • Обезпечава включване на външни ел.консуматори.
 • Участва в извършването на ремонти или експлоатационни манипулации на големи ел.съоръжения, като подвижна сцена, нагнетателни вентилатори, помпи и др. съвместно с персонала от другите екипи на отдела.
 • Работи за усъвършенстване на квалификацията си и следи новостите, като ги прилага в практиката.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 • Образование – средно специално – силнотокова специалност.
 • Опит – 3 години минимум професионална практика.
 • Защитена IV квалификационна група

Кандидатствай по тази обява

Чистач /Работник озеленяване

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Провежда необходимите операции за поддръжка на прилежащите паркови и градински площи;
 • Отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения;
 • Извършва текущи операции по подготовка на почвата: разкопаване, почистване на чимове, плевене, и поливане на прилежащите тревни площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя.
 • Периодично подстригва тревните площи като им предава естетически вид.
 • Отговаря за чистотата на градинските площи.
 • Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.
 • Почиства определения му район/ санитарни възли, помещения и наличното в тях оборудване/, включително, прозорци, врати и др.
 • Събира и опакова отпадъците до съответните места за събирането им.
 • Работи с наличната почистваща техника, като спазва гаранционните и извънгаранционните условия при експлоатация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

 • Равнище на образованието: средно образование /желателно е кандидатът да е завършил професионална гимназия по горско стопанство/.
 • Трудов опит – 1 г.
 • Поведенчески характеристики: комуникативност, способност за работа в екип.
 • Личностни изисквания : сръчност, честност, лоялност към работодателя .

Кандидатствай по тази обява

Работник поддръжка

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Участва в отстраняването на появилите се неизправности и дефекти по съоръженията в ДКС-ЕАД.

 • Ежедневно прави оглед на помещенията, инвентара, сградата и констатира необходимостта от извършване на ремонт.

 • Съвместно с персонала от отдела отстранява възникналите повреди.
 • Съвместно с отдела участва в ремонтната, дърводелската, водопроводната и други ремонтни дейности.
 • Съдейства на ремонтни фирми, работещи на територията на ДКС-ЕАД.
 • Подчинен е на ръководител звено “ППМ”.
 • Носи отговорност за опазване на техниката, инвентара и помещенията, следи за реда и поддържането на комплекса по установената схема и заповед.
 • Отговаря за постоянната изправност на шахти, воронки и покривни конструкции.
 • Води отчет за извършената работа.
 • По време на мероприятия изпълнява задължения, съгласно издадена заповед или предоставен наряд, като е подчинен на организатора на мероприятието.
 • Помага при аранжирането на залите в комплекса под ръководството на организатор мероприятие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

 • Стаж на сходна позиция
 • Образование средно специално

Кандидатствай по тази обява

Форма за кандидатстване

 • Качи CV
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Нюзлетър

Бюлетин

Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна
Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна
Свободни Позиции - Дворец на културата и спорта - Варна
Обади се