ОБЯВИ

О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.)
 
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА
 
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:
Изграждане на „подземен паркинг“, находящ се в УПИ I, Спортна зала, кв.43 по плана на 18-ти мр, ПИ  с идентификатор 10135.2560.425 , гр. Варна, област Варна.
Предварителни технически показатели:
Застроена площ: 3 900 м²
Разгъната застроена площ: 13 200 м²
Разгъната застроена подземна площ: 9 300 м²
Общ капацитет: 350 бр. паркоместа, вкл. 5% за xора в неравностойно положение.
 
Датата на публикуване на обявата: 19.08.2019 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Решение №4/12.04.2019г. на СД на ДКС ЕАД и Заповед на Изп.директор №9/12.04.2019г.
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД открива конкурс с предмет:
 
„Отдаване под наем на 2 (два) броя обекти на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД за срок от три години срещу заплащане на наем и извършване на инвестиции“, както следва:
 
1.1. Сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.две), със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) кв.м. етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на построяване – 1956г.; с местонахождение: гр.Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.2., сътсояща се от бюфет – 30 (тридесет) кв.м., предверие – 8 (осем) кв.м. и тоалетни – 26 (двадесет и шест) кв.м.
 
1.2. Сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.три), със застроена площ от 102 (сто и два) кв.м. етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на построяване – 1956г.; с местонахождение: гр.Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3., състояща се от бюфет – 30 (тридесет) кв.м., предверие – 8 (осем) кв.м. и тоалетни – 26 (двадесет и шест) кв.м., предверие – 8 (осем) кв.м. и кухня – 30 (тридесет) кв.м.
 
Срок и място за представяне на офертите – до 16:00ч. на 30.04.2019г. на адрес: гр.Варна, бул. „Княз Борис I“ №115, „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, вх.3, Технически секретар.
 
Дата и място на отваряне на офертите: 02.05.2019г. в 10:00ч. – фоайе „Стенопис“ в „Дворец на културата и спорта“ ЕАД.
 
Документите за участие се получават всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. в кабинета на Техническия секретар, срещу заплатена такса в размер на 120 (сто и двадесет) лева.
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Решение №3/05.04.2018г. на СД на ДКС ЕАД и Заповед на Изп. директор №14а/10.04.2018 г.
“Дворец на културата и спорта” ЕАД открива конкурс за възлагане на поръчка с предмет
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА ОБЕКТ ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗАЛА ЗА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА В БЛОК „Б“ НА „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД
Критериите за подбор към кандидатите е предложена „най-ниска цена“
Срок и място за представяне на офертите 24.04.2018 г. 16.00ч.
гр. Варна, бул. «Княз Борис I» №115
ДКС ЕАД, Технически секретар
 
Дата и място на отваряне на офертите 25.04.2018г. 14,00 ч.
ДКС ЕАД – Изпълнителен Директор – заседателна зала
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Решение №4 /10.10.2017 г. на СД  на ДКС ЕАД и Заповед на Изп. директор №33/01.11.2017г.
“Дворец на културата и спорта” ЕАД открива конкурс за възлагане на поръчка с предмет
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА 3 (три) БРОЯ ОБЕКТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТОЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НАДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД ЗА СРОК ОТ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ) МЕСЕЦА
Прогнозно количество за срока на договора – около 3 500 000 kWh
(три милиона и петстотин хиляди) kWh.
Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е: 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева, без включен ДДС.
Срок и място за представяне на офертите 01.12.2017г. 16.00ч.
гр. Варна, бул. «Княз Борис I» №115
ДКС ЕАД, Технически секретар
 
Дата и място на отваряне на офертите 05.12.2017г 10.30ч.
ДКС ЕАД – Изпълнителен Директор – заседателна зала

 

Процедурна документация:
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Решение №4 /10.10.2017 г. на СД  на ДКС ЕАД
Заповед на Изп. директор №33/01.11.2017г. 
Същата може да бъде получена и на хартиен носител от Технически секретар на ДКС ЕАД.
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ
 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД – Варна, отдава под наем помещение на територията на „ДКС“, бул. „Княз Борис І”, № 115.  с обща площ от 400 кв.м.
Помещението е със статут на заведение, с приходящи сервизни и складови помещения. Подходящо за развлекателен център, за боулинг, за снек-бар, за нощен клуб.
 
 
Заинтересованите страни могат да направят оглед на обекта всеки работен ден от 10,00 часа до 16.00 часа.
 
За връзка може да се обръщате към  тел: 0884414662
Обявление
Във връзка с провеждане на конкурс в „ДКС“ ЕАД с предмет
“ИЗБОР НА ПОЧИСТВАЩА ФИРМА ЗА КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА 2 (ДВА) БРОЯ ОБЕКТИ НА “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА“.
  
Днес, 29 декември 2016 г., в изпълнение на Решение от 29.12.2016 г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 53 от 05.12.2016 г. на Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
О Б ЯВ Я В А 
Дата, час и място на отваряне и оповестяване на ценовата оферта: 
03 януари 2017 г. –  14:00 часа
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА на Изпълнителния Директор на „ДКС”ЕАД
Дворец на културата и спорта ЕАД – Варна
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
Обявление
Във връзка с провеждане на конкурс в „ДКС“ ЕАД с предмет
“ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА 3 (ТРИ) БРОЯ ОБЕКТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТОЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА“
  
Днес, 14 декември 2016 г., в изпълнение на Решение от 14.12.2016 г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № 51 от 05.12.2016 г. на Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
О Б ЯВ Я В А 
Дата, час и място на отваряне и оповестяване на ценовата оферта: 
16 декември 2016 г. –  10:00 часа
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА на Изпълнителния Директор на „ДКС”ЕАД
Дворец на културата и спорта ЕАД – Варна

 

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Решение №10/21.11.2016г. на СД на ДКС ЕАД и Заповед на Изп. директор №48/22.11.2016г.
“Дворец на културата и спорта” ЕАД открива конкурс с предмет:
 
“ИЗБОР НА ПОЧИСТВАЩА ФИРМА ЗА КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА 2 (ДВА) БРОЯ ОБЕКТИ НА “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА“.
Място на изпълнение на услугата – територията на „ДКС”ЕАД, гр.Варна, бул.”Княз Борис I’  115 и на територията на Летен театър.
Срок на договора – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Срок и място за представяне на офертите 19.12.2016г. 16.00ч.
гр. Варна, бул. «Княз Борис I» №115
ДКС ЕАД, Технически секретар
 
Дата и място на отваряне на офертите 21.12.2016г 10.30ч.
ДКС ЕАД – Изпълнителен Директор – заседателна зала
 
Документи за участие се получават всеки работен ден от 10:00ч до 16:00ч в кабинета на Техническия секретар срещу заплатена такса в размер на 60/шестдесет/ лева
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Решение №9/11.11.2016г. на СД на ДКС ЕАД и Заповед на Изп. директор №47/14.11.2016г.
“Дворец на културата и спорта” ЕАД открива конкурс за възлагане на поръчка с предмет
„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА 3 (три) БРОЯ ОБЕКТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТОЧКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 (ДВАНАДЕСЕТ ) МЕСЕЦА”
Прогнозно количество за срока на договора – около 1 500 000 kWh
(един милион и петстотин хиляди) kWh.
Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е: 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, без включен ДДС.
Срок и място за представяне на офертите 12.12.2016г. 16.00ч.
гр. Варна, бул. «Княз Борис I» №115
ДКС ЕАД, Технически секретар
Дата и място на отваряне на офертите 14.12.2016г 10.30ч.
ДКС ЕАД – Изпълнителен Директор – заседателна зала
Процедурна документация:
ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
Същата може да бъде получена и на хартиен носител от Технически секретар на ДКС ЕАД.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ

ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА  И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 17.09.2003 Г.

/ ИЗМ. БР.63 ОТ 2016 Г./ – ЧЛ.43а АЛ.3,   „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД, ЕИК 103156991  ИМА СКЛЮЧЕН

ДОГОВОР С ФИРМА „ИНФОСТОК” АД,  ЕИК 203104650.

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:       М.ХРИСТОВ

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:  Р.ДИМИТРОВА

 

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД
обявява че ще проведе пети  търг с явно наддаване  от ЧСИ 808 на картини собственост Алфа имоти за задълженията му към ДКС.
Търгът ще се проведе на 12.02.2016 г. от 11 ч. във Фоайе Стенопис на ДКС

Картините ще бъдат на разположение за оглед на място в деня на търга.

 
 
 
 
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД
обявява че ще проведе четвърти  търг с явно наддаване  от ЧСИ 808 на картини собственост Алфа имоти за задълженията му към ДКС.
Търгът ще се проведе на 29.01.2016 г. от 11 ч. във Фоайе Стенопис на ДКС

Картините ще бъдат на разположение за оглед на място в деня на търга.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„ДВОРЕЦЪТ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ВАРНА

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, 17А и 17Б от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, Решение на Общински съвет – Варна №2275-7 по протокол  от 05-06.08.2015г. на Общински съвет – Варна, Правилника за реда за провеждане на процедурите за отдаване под наем на имоти, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и Заповед №103/28.12.2015г. на Изпълнителния директор на „ДКС“ ЕАД,

ОБЯВЯВА

ТЪРГ ЧРЕЗ ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

НА ДЪЛГОТРАЕН МАТЕРИАЛЕН АКТИВ – ТЪРГОВСКИ И СКЛАДОВИ ПЛОЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ДКС“ ЕАД, ВАРНА

 

Предмет на търга: търговски и складови площи, собственост на „ДКС“ ЕАД, Варна, с административен адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №115, със самостоятелни входове, с площ от общо 825 (осемстотин двадесет и пет) кв.м., от които 625  (шестстотин двадесет и пет) кв.м. търговска площ и 200 (двеста) кв.м. складови помещения за срок от 10 (десет) години, при стартова месечна наемна цена 10.66 лв. (десет лева, шестдесет и шест стотинки) за кв.м., без ДДС, за търговската площ (или 6,662 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и два лева) и 2.79 лв. (два лева, седемдесет и девет стотинки) за кв.м., без ДДС, за складовото пространство (или 558 лв. (петстотин петдесет и осем лева), определена съгласно чл.3, ал.1, т.1 и т.6 от „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост“, при условията на приложения проект на договор за наем.

Стартова месечна наемна цена: 10.66 лв. (десет лева, шестдесет и шест стотинки) за кв.м., без ДДС, за търговската площ (или 6,662 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и два лева) и 2.79 лв. (два лева, седемдесет и девет стотинки) за кв.м., без ДДС, за складовото пространство (или 558 лв. (петстотин петдесет и осем лева).

Размер на депозита: 8,664 (осем хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева, платими по банкова сметка на дружеството.

Стъпка на наддаване: 10% от стартовата месечна наемна цена, в размер на 722 (седемстотин двадесет и два) лева без ДДС.

Начин на плащане: по банков път при условията на приложения проект на договор за наем.

Дата на провеждане: 28.01.2016 г. от 10.00 ч. във фоайе „Стенопис” в сградата на „ДКС“ ЕАД на адрес  гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №115.

 

Документацията за участие в търга на стойност 120.00 (сто и двадесет) лева, с включен ДДС – невъзстановима сума, се закупува и получава всеки работен ден от 09.00ч. до 16.30ч. до 27.01.2016 г. включително, в счетоводния отдел на „ДКС“ ЕАД, Варна, бул. „Княз Борис I“ №115.